Farnosť-Drienov - Rimskokatolická farnosť- Šimona a Júdu - Drienov.

Farnosť sv. Šimona a Júdu, Drienov.

Title
Prejsť na obsah
Farsky Kostol s Šimona Júdu , Drienov
 PROGRAM    BOHOSLUŽIEB  ,    
  Rimskokatolická farnosť Šimona a Júdu Drienov.
Vyňatok s farského listu
sv. Juda Tadeáš
Vyňatok s farského listu
         Aleluja,    aleluja,    aleluja...  
           
      Slovo arcibiskupa veriacim na veľkonočnú nedeľu 2021.
 

        Drahí bratia a sestry v Kristovi!  Pokoj vám!

      Týmto veľkonočným pozdravom vzkrieseného Krista chcem pozdraviť každé-
ho z vás, ba priam vás osloviť po mene tak familiárne, ako to urobil Pán Ježiš, keď
sa priblížil k Márii Magdaléne. Užialená, bezradná a zmätená bola pred otvoreným
hrobom, v ktorom chýbalo telo Pána Ježiša. Smútok a ťaživé myšlienky jej hneď
neumožnili spoznať vzkrieseného Pána, ale spoznala spôsob, ktorým ju vždy oslovo-
val.
      Už je to veľmi dlho, čo v rôznej miere prežívame veľmi ťažké chvíle pre pandé-
miu: karanténa, choroba, pobyt v nemocnici, úmrtie v rodine, strata zamestnania
nedostatok financií, náročná starostlivosť a o deti a ich vzdelanie, zákaz verejných
Bohoslužieb a nemožnosť prijímať sviatosti v plnej miere. K tomu sa pridáva napätie
vo verejnom živote, netrpezlivosť a nevyriešená otázka o budúcnosti.

      To všetko z duchovného pohľadu nám môže pripomenúť nielen zarmútenú
Máriu Magdalénu, ale tiež uzamknutých apoštolov a bezradných emauzských
učeníkov. My dnes však poznáme aj ich spoločnú skúsenosť uprostred tmavých
chvíľ života. Nikdy, nikdy ich Pán Ježiš neopustil! Je prítomný v ich životnej
situácii a posúva ju do úplne inej roviny. Prináša pokoj a radosť, oživuje ich
oslabenú vieru a nádej.

       Veľmi si želám a zo srdca vám prajem, aby vzkriesený Pán citeľne vstúpil aj do
tej vašej životnej situácie, nech by bola akokoľvek ťažká. Pán je stále s nami, Pán
„nám môže dať silu potrebnú na prijatie života takého, aký je, so všetkými protireče-
niami, frustráciami, sklamaniami...“/pápež František, Patris corde, 4/.

        Blízkosť s Ježišom má svoje pokračovanie v blízkosti s tými, s ktorými žijeme.
Dosvedčuje to mnoho svedectiev o obetavosti našich veriacich, ktorí spolu s inými
zdravotníkmi a ďalšími ochotnými ľuďmi sa stali oporou jeden pre druhého. Za to
všetkým ďakujem.

        Pokoj vám!  K tomuto Ježišovmu pozdravu pridávam pokornú prosbu
o požehnanie pre vás a vaše rodiny.
                                                                                + Mons. Bernard Bober
                                                                                arcibiskup – metropolita

Aleluja, radujme sa, Kristus Ježiš zmŕtvych  vstal.

    Rozpadla sa skala hrobu, zmŕtvych vstal dnes kráľov Kráľ.“
Socha sv.Šimon  Kanansky
sv. Šimon a Juda
Email pre komunikáciu s administrátorom stránky : admin@farnostdrienov.sk
Flag Counter
Stranka je vo výstavbe, priebežne sa upravuje.


WebHouse
Návrat na obsah